Menu

IASI: 0232 206 180 | 0752 245 226

BRAILA: 0339 110 802 | 0745 399 196

SC INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: aprilie 2020

Capitolul I. Informații generale

Conținutul website-ului www.laboratorpraxis.ro (denumit în continuare Site-ul) este proprietatea exclusivă a SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL (denumită în continuare PRAXIS) cu sediul în municipiul Iași, B-dul Independenței nr. 33, județul Iași, telefon 0232.206.180, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/857/21997, având cod fiscal 9550768.

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 (privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date) care se aplică de la data de 25.05.2018 (denumit în continuare „RGPD” sau „Regulamentul european”).

În calitate de operator de date cu caracter personal, PRAXIS urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului European.

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu data de 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa că PRAXIS aplică și respectă prevederile Regulamentului european, cu privire la:

 • prelucrările de date cu caracter personal derulate de operator, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale angajaților și colaboratorilor Praxis efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la legislația muncii, cea financiar-fiscală etc.

PRAXIS poate actualiza prezenta Politică periodic, în funcție de modificările și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asigurăm se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Capitolul II. Definiții

Date cu caracter personal” - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită de operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Medic prescriptor” - medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor investigații de laborator;

„Pacient” - persoana care se prezintă în Recepțiile PRAXIS, fie direct plătitor, fie în calitate de asigurat și care solicită efectuarea unor investigații paraclinice;

„Vizitator” - orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;

Persoană vizată” - orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Praxis în calitate de operator (de exemplu, persoanele care se adresează laboratorului pentru efectuarea de investigații, medicii prescriptori, vizitatorii site-ului, angajații societății etc.);

Restricționarea prelucrării” - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Sistem de evidență a datelor” - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

Destinatar” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Parte terță” - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ” al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal” - încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Date genetice” - datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

Date biometrice” - date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane;

Date privind sănătatea” - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mintală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

Autoritate de supraveghere” (în continuare ANSPDCP ‑ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal) - autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din RGPD, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date. Are sediul în București, Bulevardul Magheru nr 38-40.

Capitolul III. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care persoana vizată, le stabiliște cu PRAXIS, respectiv cu Site-ul. Astfel, PRAXIS va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. În cazul persoanelor care vizitează Site-ul sau utilizează funcții din cadrul Site-ului, vizând completarea unor formulare pe site (accesarea Chestionarului de satisfacție etc.): nume, prenume, e-mail, telefon.
 2. În cazul Pacienților, care utilizează Site-ul pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: CNP pentru buletinele rezultatelor analizelor medicale;

Observație: În orice moment, pacientul care deține cont web are acces la datele sale de identificare/contact prin utilizarea CNP-ului și a codului de acces.

 1. În cazul Medicilor prescriptori, care utilizează site-ul pentru vizualizarea rezultatelor analizelor medicale ale pacienților și pentru gestionarea cerințelor legale impuse de procedurile naționale ale serviciilor de sănătate: cod utilizator, nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.
 2. În cazul desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate:

Pentru prestarea în condiții de maximă calitate a serviciilor medicale solicitate laboratorului și îndeplinirea cerințelor legale aferente, Praxis colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor fizice care solicită efectuarea de investigații paraclinice:

 • - date de identificare (nume, prenume, data nașterii, sex);
 • - date de contact (adresa de domiciliu, nr. de telefon, adresa de e-mail);
 • - numere de identificare naționale (seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal, numărul și codul de asigurat consemnate pe documentul național de asigurări sociale de sănătate);
 • - date cu caracter special (date privind sănătatea prezentate de pacienți sau consemnate pe documentele specifice de către medicul prescriptor, date genetice și biometrice, produse biologice prelevate sau autorecoltate, date privind includerea în programe naționale de sănătate, orientarea sexuală - doar în anumite cazuri ce au temei legal);
 • - imagini video rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 18 ani se va realiza numai cu acordul scris al titularului răspunderii părintești asupra minorului.

 1. În cazul prelucrărilor de date cu caracter personal ale angajaților, candidaților pentru angajare, colaboratorilor Praxis, potențialilor colaboratori și partenerilor contractuali, efectuate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale:

a) În cazul angajaților Praxis, date cu caracter personal ale acestora precum și ale unor membri de familie (rezultate din cereri adresate de angajați sau din obligația angajatorului de a le asigura anumite drepturi - inclusiv referitoare la minori - utilizate în baza consimțământului titularului drepturilor părintești și pentru promovarea unor politici de recompensare/motivare a salariaților), date necesare îndeplinirii de către operator (din postura de angajator) a obligațiilor ce îi revin conform Codului Muncii, Contractului Colectiv de Muncă, a contractelor individuale de muncă, precum și pentru respectarea unor cerințe legale (spre exemplu plata drepturilor salariale și îndeplinirea obligațiilor fiscale):

 • - date de identificare (nume, prenume, cetățenia, data și locul nașterii, sex);
 • - date de contact (adresa de domiciliu, nr de telefon, adresa de e-mail);
 • - numere de identificare naționale (seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal);
 • - date cu caracter special (date privind sănătatea, inclusiv din categoria celor care privesc medicina muncii ori care sunt necesare pentru asigurarea unor nevoi speciale ale salariaților, religia);
 • - date privind studiile efectuate și care dovedesc dobândirea/menținerea unor competențe specifice, participarea la forme de pregătire și instruire profesională;
 • - contul bancar, veniturile salariale;
 • - alte categorii de date specifice procedurilor de management al carierei și resursei umane (solicitări de concedii, adeverințe, rapoarte personale, note justificative, aprecieri ale activității, sancțiuni, recompense etc.);
 • - date cu caracter personal (imagini video), rezultate din exploatarea sistemelor de securitate fizică ale obiectivelor aparținând Praxis în care salariații își desfășoară activitatea (operatorul nu realizează activități de analiză ori profilare în baza acestor date).

b) În cazul candidaților pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcție, oraș, CV (care poate să includă, în plus față de cele menționate anterior, detalii privind experiența și formarea profesională) eventual o caracterizare de la ultimul loc de muncă.

c) În cazul colaboratorilor (de exemplu, studenții care efectuează stagii de practică): nume, prenume, seria și numărul CI, CNP.

d) În cazul potențialilor colaboratori (de exemplu în contextul solicitării unei oferte): nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

e) În cazul partenerilor contractuali, a furnizorilor de servicii, materiale, substanțe, reactivi, aparatură și echipamente specifice necesare susținerii proceselor operaționale și a celorlalte activități ale PRAXIS, date cu caracter personal ale reprezentanților acestora, delegați, curieri, transportatori etc., respectiv:

 • - date de identificare (numele și prenumele reprezentanților partenerilor contractuali);
 • - date de contact (adresă, număr de telefon, fax, e-mail);
 • - locul de muncă, funcția, calitatea;
 • - numere de identificare naționale (seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric Personal).

CAPITOLUL IV. Scopurile prelucrărilor de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la Capitolul III, vor fi prelucrate de PRAXIS în următoarele scopuri:

a) pentru îndeplinirea obiectivului de bază - prestarea serviciilor medicale:

 • Efectuarea programărilor;
 •  Înregistrarea datelor cu caracter personal ale pacienților în sistemul automat și raportarea lor în SIUI (Sistemul Național Unic Integrat), conform procedurilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
 •  Prestarea de servicii medicale în interesul pacienților, în baza solicitărilor personale și /sau a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice întocmite de medicii prescriptori sau a solicitărilor primite de la angajatorii pacienților, în baza contractelor de prestări servicii medicale încheiate de aceștia cu INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS;
 •  Recoltarea, păstrarea/conservarea și folosirea probelor în scopul efectuării investigațiilor paraclinice solicitate;
 •  Întocmirea buletinelor de analiză conținând rezultatele investigațiilor paraclinice efectuate și punerea acestora la dispoziția pacienților și, după caz, a angajatorilor acestora (ex. în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii);
 •  Consiliere de specialitate pre și post testare;
 •  Îmbunătățirea calității serviciilor prestate, rezolvarea - conform prevederilor interne ori a cerințelor legale - a reclamațiilor formulate de pacienți sau parteneri;
 •  Asigurarea condițiilor, suportului logistic, a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării activităților societății Praxis.

b) destinate îndeplinirii obligațiilor și cerințelor legale ale angajatorului Praxis față de salariații proprii:

 •  Întocmirea, modificarea, actualizarea, suspendarea, întreruperea contractelor individuale de muncă;
 •  Completarea/ actualizarea Registrului General de Evidență a Salariaților (REVISAL);
 •  Gestiunea carierei și a formelor de instruire și formare profesională;
 •  Asigurarea sănătății și securității muncii;
 •  Asigurarea unor drepturi și nevoi speciale;
 •  Calculul și plata drepturilor salariale cuvenite, a contribuțiilor și sumelor datorate; asigurarea înregistrării corecte și complete a informațiilor contabile, întocmirea și transmiterea rapoartelor financiare către instituțiile statului, conform prevederilor legislației;
 •  Gestionarea, prelucrarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea documentelor de personal în condiții de securitate și confidențialitate, conforme prevederilor RGPD;
 •  Asigurarea condițiilor, suportului logistic, a bunurilor, echipamentelor și materialelor necesare desfășurării activităților societății comerciale.

CAPITOLUL V. Temeiurile legale și juridice ale colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

a) temeiuri legale:

 •  demersurile și, ulterior, încheierea și executarea unui contract la care salariatul este parte (art. 6, alin. 1 lit. b din RGPD);
 •   prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistentă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistentă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical (conform art. 9,alin. 2, lit. h din RGPD);
 •  consimțământul explicit care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare (a se vedea în acest sens Nota de informare și Declarația de consimțământ adresate persoanelor vizate care se găsesc la Recepția Laboratorului și la Punctele de recoltare);
 •   interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță (cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate);
 •   protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane;
 •   îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite.

b) temeiuri juridice:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; Ordinele Ministrului Sănătății; Ordinele Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; Ordinul ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 397/836 din 29.03.2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; prevederile legale sau recomandările emise de instituțiile abilitate ale statului pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus COVID-19; prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.

Capitolul V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Principalii destinatari ai rezultatelor generate de prestarea serviciilor medicale sunt pacienții și, în anumite cazuri speciale, medicii prescriptori. De asemenea pot exista situații în care acestea vor fi transmise angajatorului pacientului, dacă analizele medicale au fost efectuate în baza unui contract de prestări servicii medicale încheiat de acesta cu INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS ca urmare a obligațiilor legale ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Legea 319 din 2006 actualizată - Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.

Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau în vederea decontării serviciilor medicale, datele cu caracter personal sunt comunicate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Direcției de Sănătate Publică Iași și, după caz, Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași, Casei OPSNAJ, iar, în situațiile prevăzute de lege, autorităților în drept, la solicitarea acestora.

De asemenea, în temeiul cadrului normativ național, o serie de date sunt valorificate în raportări ce au ca destinatar, după caz, conform competențelor legale, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași, Casa OPSNAJ, Direcția de Sănătate Publică Iași, având ca obiectiv cercetări statistice medicale ori scopuri științifice. Menționăm că în aceste situații nu sunt transmise date de identificare ale persoanelor fizice vizate.

Datele cu caracter personal ale angajaților PRAXIS, necesare completării REVISAL sunt comunicate Inspectoratului Teritorial de Muncă, iar cele referitoare la plata drepturilor salariale la băncile la care au fost contractate servicii în acest sens și la instituțiile financiare ale statului pentru plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale, plata primelor de asigurare obligatorie de asistență socială etc.

Punctual, în cazurile prevăzute de lege, o serie de date cu caracter personal pot fi comunicate autorităților în drept, la solicitarea expresă a acestora.

Capitolul VI. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

SC INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS SRL, în calitate de operator, va prelucra datele cu caracter personal în strict acord cu durata necesară realizării scopurilor de prelucrare pentru care au fost colectate (prezentate la Capitolul IV) cu respectarea procedurilor interne privind retenția și securitatea datelor și în acord cu politicile interne, asigurându-se conformitatea cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare (astfel, rezultatele unora dintre investigațiile paraclinice au termene de păstrare ce variază între 8 și 30 de ani - de exemplu rezultatele analizelor histopatologice vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de ani, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003).

Datele cu caracter personal ale angajaților PRAXIS, prelucrate conform procedurilor de management al resurselor umane, precum și statele de plată vor fi păstrate timp de 50 de ani conform cerințelor legale, iar toate celelalte categorii de documente ce conțin date cu caracter personal vor fi după caz, arhivate sau distruse conform prevederilor legale în vigoare. În toate cazurile, vor fi respectate prevederile RGPD.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, operatorul să dispună anonimizarea unor categorii de date cu caracter personal (datele fiind astfel lipsite de elementele care permit identificarea persoanei fizice) și să continue prelucrarea acestora ca date anonime, pentru scopuri strict statistice.

Capitolul VII. Cookies și funcții de comunicare socială

Site-ul nostru utilizează fișiere de tip Cookie. Pentru informații detaliate despre acest tip de fișiere vă rugăm să consultați Politica privind fișierele de tip cookie.

Capitolul VIII. Transferul datelor cu caracter personal

Pentru creșterea performanței, a preciziei investigațiilor și realizarea unor anumite prelucrări de o complexitate deosebit de ridicată, S.C. INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS S.R.L. a stabilit colaborări cu laboratoare din spațiul Uniunii Europene, precum și cu un laborator de renume internațional din Statele Unite ale Americii. În acest context, o serie de date cu caracter personal furnizate de pacienți către PRAXIS (împreună cu probele biologice aferente), pot fi transferate în unele cazuri în afara României, către laboratoare de investigații medicale situate în state din spațiul U.E. și în S.U.A.

Pentru situațiile în care realizarea unor analize sau teste implică transferul datelor cu caracter personal ale pacienților în alte state U.E., aceștia vor fi informați, pentru respectarea drepturilor de care beneficiază ca persoană vizată.

Pentru cazurile punctuale, a căror rezolvare implică transferul de date cu caracter personal către laboratorul partener din S.U.A. (inclusiv probe biologice), pacienților li se va solicita consimțământul explicit. Astfel de transferuri vor fi realizate numai cu acordul pacientului.

Capitolul IX. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal

PRAXIS acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate și prelucrate conform scopurilor enumerate la Capitolul IV, punctele a) și b), context în care a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură respectarea integrală a principiilor prelucrării, stabilite la art. 5 din RGPD:

 •  datele sunt colectate și prelucrate numai prin mijloace legale, în mod echitabil și transparent;
 •  prelucrările se efectuează numai în concordanță cu scopurile prezentate la Capitolul IV, respectându-se cerințele temeiurilor legale pentru fiecare tip de prelucrare;
 •  se colectează și prelucrează numai date adecvate și relevante, cu respectarea principiului minimizării;
 •  au fost instituite proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și s-au implementat soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PRAXIS;
 •  s-a efectuat instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

Capitolul X. Utilizarea de procese decizionale automate și crearea de profiluri

PRAXIS nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal.

Capitolul XI. Furnizarea datelor cu caracter personal pentru respectarea unei obligații legale a operatorului

Furnizarea de către persoanele vizate a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru ca acestea să poată beneficia de serviciile puse la dispoziție de către PRAXIS, pentru a naviga pe Site și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția persoanelor vizate prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării unei solicitări din partea vizitatorilor Site-ului) sau de a da curs solicitărilor de realizare de către PRAXIS a investigațiilor paraclinice solicitate de persoanele vizate.

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care persoanele vizate beneficiază cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, PRAXIS solicită acordul acestora, dar trebuie cunoscut faptul că, pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor RGPD. În astfel de situații, PRAXIS poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

Capitolul XII. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • a) dreptul la informare ‑ dreptul de a fi informat cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către PRAXIS, în conformitate cu cerințele legale;
 • b) dreptul de acces la date ‑ dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • c) dreptul de intervenție asupra datelor ‑ dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în mod gratuit: (1) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (2) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (3) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform pct. (1) sau pct. (2), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • d) dreptul de opozițiedreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatedreptul de a obține intervenția umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie și de a contesta decizia.

În situația în care apreciază că prelucrările de date realizate de S.C. INVESTIGAŢII MEDICALE PRAXIS S.R.L. le încalcă drepturile prevăzute de RGPD, persoanele vizate se pot adresa operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată) precum și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

În toate cazurile, PRAXIS va respecta drepturile dumneavoastră precum și prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016.

Totodată, în situația transferurilor de date în afara SEE („Spațiul Economic European”), persoanele vizate ale căror date cu caracter personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informații privind garanțiile de transfer.

În cazul în care ne adresați cereri privind datele cu caracter personal prin e-mail/poștă, pentru a vă transmite răspunsul, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.